High Priority Promotions

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΤΩΝ RAMMSTEIN

ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ για τις συναυλίες των RAMMSTEIN, την αγορά και τη χρήση των εισιτηρίων και τη συμμετοχή στην εκδήλωση που θα διεξαχθεί στο ΟΑΚΑ στην Αθήνα. Ο Διοργανωτής της Εκδήλωσης θα θεωρήσει την είσοδο στην Εκδήλωση ως δήλωση αποδοχής των ακόλουθων κανόνων για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση.

 

Α. ΣΚΟΠΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

 Το παρόν έγγραφο περιλαμβάνει τους συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις για τη χρήση των εισιτηρίων που αγοράστηκαν για τη συναυλία των RAMMSTEIN που θα διοργανωθεί από την High PriorityPromotions στις 30 Μαΐου 2024 στο Athens Olympic Stadium, καθώς και ειδικές διατάξεις που σχετίζονται με την αγορά των εισιτηρίων. Οι τελευταίες σχεδιάστηκαν για να διασφαλίσουν ότι όλοι οι θεατές της συναυλίας των RAMMSTEIN έχουν τη δυνατότητα να αγοράσουν ένα εισιτήριο χωρίς υπερβολική χρέωση.

 

Β. ΟΡΙΣΜΟΙ

 Εκδήλωση

Η έννοια του όρου “Εκδήλωση” περιλαμβάνει, αλλά δεν περιορίζεται σε, μουσικές συναυλίες, χορευτικές ή θεατρικές παραστάσεις, αθλητικά γεγονότα, φεστιβάλ, εκθέσεις και οποιαδήποτε άλλη δημόσια εκδήλωση που σχετίζεται με τα παραπάνω, όπου η είσοδος του κοινού υπόκειται στην αγορά ενός εισιτηρίου. Για τους σκοπούς του παρόντος, αυτός ο όρος αναφέρεται στη συναυλία των RAMMSTEIN που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

 

Εισιτήριο

Ένα αστικό συμβόλαιο ανάμεσα στον Διοργανωτή της Εκδήλωσης και τον Αγοραστή, σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή, το οποίο μπορεί να αποθηκευτεί σε ψηφιακές συσκευές, να εκτυπωθεί σε χαρτί από τον Πελάτη ή τον Κάτοχο, και να ελεγχθεί στον χώρο διεξαγωγής της Εκδήλωσης χρησιμοποιώντας ψηφιακές συσκευές, με μοναδικά αναγνωριστικά, για τη συμμετοχή στην Εκδήλωση, την διεξαγωγή του οποίου αναλαμβάνει ο Διοργανωτής. Ο Πελάτης (ή Κάτοχος του Εισιτηρίου) επιβεβαιώνει το δικαίωμά του να παραστεί στην Εκδήλωση μέσω του Εισιτηρίου. Για τους σκοπούς του παρόντος, αυτός ο όρος αναφέρεται στη συναυλία των RAMMSTEIN που θα πραγματοποιηθεί στο ΟΑΚΑ.

 

 

Εκδότρια Εταιρεία

Το νομικό πρόσωπο που έχει συμβληθεί με τον Διοργανωτή για την πώληση Εισιτηρίων για την Εκδήλωση και αποτελεί τον μοναδικό επίσημο εκδότη Εισιτηρίων για αυτή, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος της. Για τους σκοπούς του παρόντος εγγράφου, η Εκδότρια Εταιρεία είναι η Ticketmaster Hellas, μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματός στη διεύθυνση www.ticketmaster.gr.

 

 Αγοραστής

Το άτομο που αγοράζει το Εισιτήριο (E-Ticket), ανεξάρτητα από το όνομα του ατόμου στο οποίο εκδόθηκε η οικονομική απόδειξη ή το τιμολόγιο που προέκυψε από την αγορά. Για τους σκοπούς της παρούσας διάταξης, ο όρος «Αγοραστής» νοείται ότι περιλαμβάνει τον Ιδιοκτήτη και τον Επισκέπτη, εάν η διάταξη νοείται αποκλειστικά στην περίπτωση των δύο τελευταίων προσώπων ή εφαρμόζεται και σε αυτά. Η διάταξη αυτή ισχύει και για το νομικό πρόσωπο Αγοραστή, εκτός από εκείνες τις διατάξεις που από τη φύση τους μπορούν να ισχύουν μόνο για φυσικό πρόσωπο.

 

Κάτοχος εισιτηρίου ή Κάτοχος

Φυσικό πρόσωπο που έχει στην κατοχή του το Εισιτήριο που του/της δίνει το δικαίωμα συμμετοχής στην Εκδήλωση.

 

Προσωποποίηση

Η διαδικασία κατά την οποία παρέχεται στον πραγματικό μελλοντικό χρήστη του Εισιτηρίου που αγόρασε για την Εκδήλωση, δηλαδή στον Κάτοχο Εισιτηρίου ή Επισκέπτη, το όνομα και το επώνυμό του (συλλογικά, το Όνομα) στη διαδικασία Συναλλαγής Αγοράς.

 Προσωποποιημένο εισιτήριο

Εισιτήριο με το όνομα του Επισκέπτη (Κάτοχος Εισιτηρίου) που προκύπτει από τη διαδικασία της Συναλλαγής Αγοράς.

 Επαναπροσωποποίηση 

Η διαδικασία κατά την οποία το όνομα που εμφανίζεται στο Προσωποποιημένο Εισιτήριο Εισόδου αντικαθίσταται με άλλο όνομα, έτσι ώστε το όνομα του πραγματικού μελλοντικού Επισκέπτη του εισιτηρίου να εμφανίζεται στο Εισιτήριο Εισόδου.

 Επαναπροσωποποιημένο εισιτήριο

Ένα Προσωποποιημένο Εισιτήριο με το όνομα του Επισκέπτη (Κατόχου Εισιτηρίου) που έχει εγγραφεί κατά την τροποποίηση των προσωπικών στοιχείων.

 

Όνομα

Το πλήρες όνομα, συμπεριλαμβανομένου του επωνύμου και του πρώτου ονόματος ή των ονομάτων και επωνύμων γέννησης, εάν το τελευταίο αναγράφεται στο δελτίο ταυτότητας του Επισκέπτη (Κατόχου Εισιτηρίου) που προσκομίζεται κατά την είσοδο. Τα ονόματα στην ταυτότητα και στο εισιτήριο δεν θεωρούνται διαφορετικά εάν περιέχουν προφανές ορθογραφικό λάθος (π.χ. αλλαγή γραμμάτων), εάν το όνομα είναι γνωστό με περισσότερους από έναν τρόπους, ένα μικρότερο όνομα που δεν συγχέει την ταυτοποίηση (π.χ. Zsófi αντί Zsófia), εάν η αρχή του τόπου έκδοσης του ξένου εγγράφου δεν χρησιμοποιεί βραχέα και μεγάλα φωνήεντα ή εάν η διαφορά μεταξύ των ονομάτων είναι μόνο στο μήκος του φωνήεντος (Szabó έναντι Szabo) ή στην κατά τα άλλα συνήθη ορθογραφία του ονόματος εκτός από το λατινικό αλφάβητο (π.χ. Orsen έναντι Ørsen, ή Strauss αντί Strauß). Στην περίπτωση πιστοποιητικού που εκδίδεται με γράμματα μη λατινικού αλφαβήτου, είναι ευθύνη του κατόχου να παράσχει κατάλληλη απόδειξη της ταυτότητας του ονόματος στο πιστοποιητικό και του ονόματος στο εισιτήριο.

Ταυτότητα

Οποιοδήποτε επίσημο και έγκυρο έγγραφο ταυτοπροσωπείας με φωτογραφία, συμπεριλαμβανομένων των έγκυρων προσωρινών δελτίων ταυτότητας, που έχουν εκδοθεί από οποιαδήποτε επίσημη δημόσια αρχή (ξένη ή ελληνική).

 

Γ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΓΟΡΑΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 α) Τα Εισιτήρια για την εκδήλωση μπορούν να αγοραστούν μόνο μέσω του Ηλεκτρονικού Καταστήματος της Εκδότριας Εταιρείας. Κάθε άλλος πωλητής, μεταπωλητής εισιτηρίων ή διαδικτυακό κατάστημα δεν αποτελεί επίσημο σημείο πώλησης, και τα εισιτήρια που αγοράζονται μέσω αυτών δεν επιτρέπουν στον κάτοχό τους την είσοδο στην Εκδήλωση.

 β) Σύμφωνα με αυτή τη διάταξη της Διοργανώτριας Εκδήλωσης, ο Πωλητής θα επιτρέπει στον Πελάτη να προσωποποιήσει τα Εισιτήρια που αγόρασε κατά τη Συναλλαγή Αγοράς, επειδή η προσωποποίηση  αποτελεί προϋπόθεση για την είσοδο στην Εκδήλωση και συνεπώς για την ολοκλήρωση της Συναλλαγής Αγοράς. Ο σκοπός της ταυτοπροσωπίας, μαζί με τον περιορισμό αγοράς εισιτηρίων, είναι να αποτραπεί η αθέμιτη μεταπώληση εισιτηρίων σε υπερβολικές τιμές και να προωθηθεί η πώληση εισιτηρίων σε επίσημες τιμές στο ευρύτερο δυνατό φάσμα Αγοραστών.

 γ) Κατά τη διάρκεια της Συναλλαγής Αγοράς, ο Πελάτης θα φροντίζει ιδιαιτέρως να διασφαλίζει ότι, κατά την εξατομίκευση των εισιτηρίων που αγόρασε για τον ίδιο ή για άλλους, ο πραγματικός επισκέπτης θα καταχωρεί το ακριβές όνομα του πραγματικού Επισκέπτη όπως αναφέρεται σε οποιοδήποτε επίσημο έγγραφο ταυτοποίησης. Εάν τα ονόματα στο εισιτήριο και η ταυτότητα δεν ταιριάζουν, ο Διοργανωτής της Εκδήλωσης μπορεί να αρνηθεί την είσοδο στον χώρο διεξαγωγής της εκδήλωσης. Ο Διοργανωτής της Εκδήλωσης και οι συνεργάτες του αποκλείουν κάθε ευθύνη ελέγχου, επαλήθευσης ή αναθεώρησης της γνησιότητας ή ακρίβειας του ονόματος στην ταυτότητα και αποκλείουν κάθε πιθανότητα επίλυσης ή άρσης της διαφοράς, εκτός από τις περιπτώσεις που προβλέπονται στο παρόν έγγραφο ειδικών όρων, για λόγους δικαιοσύνης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο.

 

δ) Έως 6 Εισιτήρια Εισόδου μπορούν να αγοραστούν από έναν Πελάτη, ακόμη και αν αγοράζονται σε πολλαπλές συναλλαγές. Οι πελάτες που αγοράζουν εισιτήρια για άλλους πρέπει να έχουν τα στοιχεία τους για να προχωρήσουν στην αγορά και πρέπει να τους ενημερώνουν για τους όρους.

 

 

ε) Τα δεδομένα που παρέχονται κατά την Αγορά και την Εξατομίκευση θα αποθηκευτούν και διαχειριστούν από την Εκδότρια Εταιρεία και τον Διοργανωτή σύμφωνα με τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων της ΕΕ (GDPR) και δεν θα διανεμηθούν σε τρίτα μέρη.

 

Δ. ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

 

α) Τα εισιτήρια που αγοράζονται και προσωποποιούνται από τον Πελάτη μπορούν να προσωποποιηθούν εκ νέου υπό ορισμένες προϋποθέσεις.

β) Η εκ νέου εξατομίκευση είναι μια διαδικασία που μπορεί να ξεκινήσει μόνο από τον αρχικό αγοραστή εισιτηρίου και πραγματοποιείται από τον πωλητή που εκδίδει το εισιτήριο.

γ) Η περίοδος επαναπροσωποποίησης είναι περιορισμένη και υπόκειται σε καταβολή παραβόλου. Η ακριβής διαδικασία της Επαναπροσωποποίησης και οι λεπτομερείς όροι της θα δημοσιευθούν στον ιστότοπο του Προμηθευτή το αργότερο έως την 1η Μαρτίου 2024.

E. ΟΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΔΗΛΩΣΗ

 α) Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να επαληθεύσει στον χώρο της Εκδήλωσης, ως μέρος της διαδικασίας ελέγχου ασφαλείας, ότι το όνομα στο Προσωποποιημένο ή στο Επαναπροσωποποιημένο  Εισιτήριο που θα χρησιμοποιηθεί από τον Κάτοχο αντιστοιχεί με το όνομα που αναγράφεται στην Ταυτότητα του Κατόχου του Εισιτηρίου.

 

β) Ο Διοργανωτής έχει το δικαίωμα να χρησιμοποιεί υπεργολάβους για την πραγματοποίηση των ελέγχων ασφαλείας της Εκδήλωσης.

 

γ) Ο Κάτοχος Εισιτηρίου, κατά την είσοδο, θα επιτρέπει στο προσωπικό που ελέγχει το δικαίωμα εισόδου να επαληθεύσει ότι το όνομα στο εστο Προσωποποιημένο ή στο Επαναπροσωποποιημένο Εισιτήριο αντιστοιχεί στο όνομα του Κατόχου του Εισιτηρίου, προσκομίζοντας ένα έγγραφο ταυτοπροσωπείας. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οποιαδήποτε έγκυρη ταυτότητα με φωτογραφία. Εάν τα καταχωρημένα στοιχεία δεν ταιριάζουν, η είσοδος δεν θα επιτρέπεται.

 

ΣΤ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

 α) Κατά την είσοδο, ο Διοργανωτής της Εκδήλωσης μπορεί, μέσω της Υπηρεσίας Ασφάλειας της Εκδήλωσης, εκτός από τον έλεγχο της γνησιότητας και της εγκυρότητας του Εισιτηρίου, να διενεργήσει έλεγχο ρούχων και αποσκευών σε άτομα που εισέρχονται στην Εκδήλωση. Αυτός ο έλεγχος είναι για την ασφάλεια των επισκεπτών της Εκδήλωσης. Η είσοδος μπορεί να απορριφθεί έως ότου το άτομο, που περιμένει να γίνει δεκτό, προσκομίσει ένα έγκυρο Εισιτήριο ή έως ότου το προσωπικό που διενεργεί την είσοδο αρνηθεί την είσοδο στο άτομο που περιμένει να γίνει δεκτό, αναφέροντας επαρκείς λόγους.

 

β) Ο Διοργανωτής της Εκδήλωσης διατηρεί το δικαίωμα να κάνει μικρές ή/και αιτιολογημένες αλλαγές στον καλλιτέχνη, την ώρα έναρξης ή άλλες παραμέτρους της Εκδήλωσης και αποκλείει οποιαδήποτε ευθύνη για ζημίες που προκύπτουν από τέτοιες αλλαγές.

 

γ) Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί και σε περίπτωση βροχής.

 

δ) Σε περίπτωση αναστολής της Εκδήλωσης, ο Διοργανωτής της Εκδήλωσης θα προσπαθήσει να δημιουργήσει τις απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή αναμονή των Επισκεπτών, αλλά δεν θα ευθύνεται για την αδυναμία εφαρμογής σε αυτόν τον τομέα.

 

 Ζ. ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΠΡΟΣΩΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΙΣΙΤΗΡΙΩΝ

α) Η επαναπροσωποποίηση του αγορασμένου εισιτηρίου πραγματοποιείται από τον Πωλητή(ες) εκ μέρους του Διοργανωτή της Εκδήλωσης και μπορεί να γίνει μόνο από τον αρχικό Αγοραστή του εισιτηρίου μέσω της διαδικτυακής πλατφόρμας του Πωλητή(ων) που αρχικά εξέδωσε το εισιτήριο. Ο Αρχικός Αγοραστής είναι ο άνθρωπος που αγόρασε το εισιτήριο του απευθείας από τον Πωλητή, όπως καθορίζεται στους ειδικούς όρους.

β) Κατά τη διαδικασία της επαναπροσωποποίησης, ο αρχικός Αγοραστής του εισιτηρίου πρέπει να παράσχει τις πληροφορίες που απαιτούνται για την αναγνώριση της αρχικής συναλλαγής αγοράς, όπως ζητείται από τον Πωλητή(ες) στη διαδικτυακή πλατφόρμα του/των Πωλητή(ων), και πρέπει να δηλώσει ότι έχει λάβει άδεια από το/τα ενδιαφερόμενο/α πρόσωπο/α να εισάγει το όνομα που θα αναγράφεται στο(α) εισιτήριο(α).

 

γ) Το Αρχικό Εισιτήριο θα ακυρωθεί αυτόματα κατά την επαναπροσωποποίηση. Μόνο το νέο, επαναπροσωποποιημένο εισιτήριο θα ισχύει για την είσοδο στον χώρο της Εκδήλωσης.

 

δ) Η εκ των προτέρων επαναπροσωποποίηση είναι δυνατή με την καταβολή ενός τέλους ανά επαναπροσωποιημένο εισιτήριο και ανά περίπτωση, το οποίο χρεώνεται στον Πελάτη από τον/τους Πωλητή(ες) εκ μέρους του Διοργανωτή της Εκδήλωσης.

 

ε) Ο κύριος αγοραστής δεν μπορεί να προχωρήσει σε επαναπροσωποποίηση του δικού του εισιτηρίου, παρά μόνο να κάνει κάποια τροποποίηση λόγω ορθογραφικού λάθους.

Στην περίπτωση που ο κύριος αγοραστής έχει αγοράσει 4, 5 ή 6 εισιτήρια, μπορούν να επαναπροσωποποιηθούν έως και 3 εισιτήρια/ ονόματα/ ταυτότητες/ έγγραφα ταυτοποίησης.

Εάν ο κύριος αγοραστής έχει αγοράσει 1, 2 ή 3 εισιτήρια, μπορεί να επαναπροσωποποιήσει έως και 1 εισιτήριο/ όνομα/ ταυτότητα/ έγγραφο ταυτοποίησης. Μικρά ορθογραφικά λάθη είναι αποδεκτά και μπορούν να τροποποιηθούν.

Η διαδικασία της επαναπροσωποποίησης πρέπει να ολοκληρωθεί εντός 30 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία αγοράς του εισιτηρίου.

 

Για οποιαδήποτε πρόσθετη πληροφορία ή διευκρίνιση μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο τηλέφωνο 210 8840088 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση info@highpriority.gr.

SPECIAL CONTRACTUAL TERMS AND CONDITIONS FOR THE RAMMSTEIN CONCERT

SPECIAL CONTRACTUAL TERMS AND CONDITIONS for the RAMMSTEIN concert, the purchase and use of concert tickets and participation in the Event to be held at the Olympic Stadium in Athens. The Event Organiser will consider entry to the Event area as a declaration of acceptance of the following rules for attending the Event.

THE PURPOSE OF THE SPECIAL CONDITIONS

 The present document contains the specific terms and conditions for the use of the Tickets purchased at the RAMMSTEIN concert to be held by High Priority Promotions on 30 May 2024 at Athens Olympic Stadium, as well as special provisions related to the purchase of Tickets. The latter are designed to ensure that all fans of the RAMMSTEIN concert have the opportunity to purchase a fair and not excessively priced Ticket.

DEFINITIONS

 Event 

The term Event includes, but is not limited to, musical concerts, dance or theater performances, sporting events, festivals, exhibitions, fairs and any other public performances related to the above, where admission by the public is subject to the purchase of a Ticket. For the purposes of this document, this term refers to the RAMMSTEIN concert to be held at the Athens Olympic Complex.

Ticket
A civil contract between the Event Organizer and the Customer, in paper or electronic format, to be stored and transmitted on digital devices, printed on paper by the Customer or the Owner as required, and verified at the Event venue using digital devices, with unique identifiers, for the attendance of the Event, in which the Event Organizer undertakes to conduct the Event named on the Ticket. The Customer (or Ticket Holder) confirms his/her right to attend the Event through the Ticket. For the purposes of this document, this term refers to the RAMMSTEIN concert to be held at the Athens Olympic Complex.

Vendor(s)

The legal entity that has entered into a contract with the Event Organiser for the sale of Tickets for the Event is the official distributor of Tickets for the Event via the webshop. For the purposes of this document, the Vendor shall be Ticketmaster Hellas, via their web shop www.ticketmaster.gr .

Buyer

The person who actually purchases the Ticket (E-Ticket), regardless of the name of the person to whom the financial receipt or invoice generated by the purchase was issued. For the purposes of this provision, the term “Buyer” shall be understood to include the Owner and the Visitor, if the provision is to be understood exclusively in the case of the latter two persons or is also to be applied to them. This provision shall also apply to the legal person Buyer, except for those provisions which, by their nature, can only apply to a natural person.

Ticket holder or Holder

A natural person who actually holds the Ticket entitling him/her to participate in the Event.

Personalisation
The process of providing the actual future user of the Ticket purchased for the Event, i.e. the Visitor, with his/her first and last name (collectively, the Name) in the Purchase Transaction process. Personalization aims to prevent the resale of tickets at higher prices through various unofficial ticket resale sites. The name on the ticket must match the name on the respective document.

Personalized ticket
A Ticket with the name of the Visitor (Ticket Holder) in the Purchase Transaction process.

Re-personalisation
The process during which the Name displayed on the Personalized Admission Ticket is replaced with another Name so that the name of the actual future Visitor of the ticket appears on the Admission Ticket.

Re-personalised ticket
A personalized Ticket with the name of the Visitor (Ticket Holder) registered during the Transfer.

Name

The full name including the surname and given name(s) or the name(s) and surname(s) of birth, if the latter is indicated on the Visitor’s (Ticket Holder’s, Customer’s) ID card presented at the time of Admission. The names on the identity card and on the ticket are not considered to be different if they contain an obvious misspelling (e.g. a change of letters); if the name is known in more than one way (e.g. with both ts and cs), a shorter name that does not confuse identification (e.g. Zsófi instead of Zsófia), if the authority of the place of issue of the foreign document does not use short and long vowels or if the difference between the names is only in the length of the vowel (Szabó versus Szabo) or in the otherwise usual spelling of the name other than the Latin alphabet (e.g. Orsen versus Ørsen, or Strauss versus Strauß). In the case of a certificate issued in non-Latin alphabet letters, it is the responsibility of the holder to provide appropriate proof of the identity of the name on the certificate and the name on the ticket.

ID
Any official and valid photo identification document, including valid temporary identity cards, issued by any authority (foreign or Greek).

CONDITIONS FOR THE PURCHASE OF TICKETS


a) Tickets for the Event may only be purchased through the Webshop operated by the Vendor(s). Any other retailer, ticket reseller or Internet store is not an official ticket reseller and tickets purchased through them do not entitle the holder to entry to the Event.

b) Pursuant to this provision of the Event Organizer, the Vendor(s) shall allow the Customer to personalize the Tickets purchased by the Customer during the Purchase Transaction, because the personalization is a prerequisite for the entry to the Event and thus for the completion of the Purchase Transaction. The purpose of impersonation, together with the ticket purchase limitation, is to prevent unfair resale of tickets at excessive prices and to promote the sale of tickets at official prices to the widest possible range of Buyers.

c) In the course of the Purchase Transaction, the Customer shall take special care to ensure that, when personalizing the Tickets purchased by him/her or for others, the actual Visitor(s) shall provide the exact name of the actual Visitor(s) as indicated on any identification document. If the names on the ticket and the ID do not match, the Event Organiser may refuse entry. The Event Organiser and its subcontractors exclude any responsibility to check, verify or revise the authenticity or accuracy of the name on the ID and exclude any possibility of resolving or waiving the discrepancy, except in the cases provided for in these Rules, on grounds of fairness or for any other reason.
d) Up to 6 Admission Tickets may be purchased by one Customer, even if purchased in multiple transactions. Customers purchasing tickets for others must have their details to proceed with the purchase and must inform them of the terms.


e) The data provided during the Purchase and during the Personalization will be treated by the Vendor and Organizer as directed by the EU General Data Protection Regulation (GDPR) and will not be disclosed to any third party.

 

CONDITIONS FOR THE RE-PERSONALISATION OF TICKETS

a) Tickets purchased and personalized by the Customer can be re-personalised under certain conditions.

b) Re-personalisation is a process that can only be initiated by the original Ticket Buyer and is carried out by the Vendor issuing the Ticket.

c) The period of re-personalisation is limited and is subject to the payment of a fee. The exact procedure of the Re-personalisation and its detailed conditions will be published on the website of the Vendor(s) no later than 1 March 2024.

THE CONDITIONS FOR USING TICKETS AND VISITING THE EVENT

a) The Event Organiser shall be entitled to verify at the Event venue, as part of the eligibility and security screening process for the Event, that the name on the Personalized or Re-personalised Ticket to be used by the Ticket Holder matches the name on any identification card of the actual Ticket Holder.

b) The event organizer is entitled to use subcontractors to carry out the eligibility and security checks.
 
c) The Ticket Holder shall, upon entry, allow the staff verifying the right of entry to verify that the name on the personalized or re-personalised Ticket is the same as the name of the Ticket Holder, by presenting an identification document. Any valid ID with a photo can be used. If the registered details do not match, entry will not be allowed.

 

FINAL AND MISCELLANEOUS PROVISIONS

a) During entry, the Event Organiser may, through the Event Security Service, in addition to checking the authenticity and validity of the Ticket, carry out a clothing and baggage check on persons entering the Event. This check is for the security of the visitors to the Event. Entry may be refused until the person waiting to be admitted can produce a valid Ticket or until the staff conducting the admission refuse entry to the person waiting to be admitted, giving adequate reasons.

b) The Event Organiser reserves the right to make minor and/or justified changes to the performer, performance, starting time or other parameters of the Event and excludes any liability for damages arising from such changes.
c) The event will also be held in case of rain.
d) The Event shall be deemed to have been held even if it is discontinued, interrupted, terminated early or delayed due to weather conditions, provided that:
e) More than half of the Event has been held, or
f) The start of the Event is delayed by less than fifty percent (50%) of the scheduled length of the Event; or
g) If the Event is suspended for less than twenty-five percent (25%) of the scheduled length of the Event.

h) If the Event is suspended, the Event Organiser will endeavor to create the necessary conditions for the safe waiting of Visitors, but will not be liable for any failure to do so or for any inadequacy thereof.
 
 
CONDITIONS FOR ADVANCE RE-PERSONALISATION OF TICKETS


 a) The re-personalization of the purchased Ticket is carried out by the Vendor(s) on behalf of the Event Organizer and can only be initiated by the original Ticket Purchaser through the online platform of the Vendor(s) that originally issued the Ticket. An Original Buyer is a person who has purchased his/her Ticket directly from the Vendor(s).

b) In the process of re-personalisation, the original Purchaser of the Ticket must provide the information required to identify the original Purchase Transaction as requested by the Vendor(s) on the Vendor(s) online platform and must declare that he/she has received permission from the person(s) concerned to enter the Name to be indicated on the Ticket(s).

c) The Original Ticket shall automatically expire upon re-personalization; only the new, re-personalized Ticket shall be valid for entry to the Event venue.

d) Preliminary re-personalisation is possible upon payment of a fee per re-personalised Ticket and per occasion, which is charged to the Customer by the Vendor(s) on behalf of the Event Organiser.

e) There is the option to modify the name on the ticket, but not for the main purchaser.

In the case where the original buyer has purchased 4, 5, or 6 tickets, up to 3 names/IDs can be changed.

If the original buyer has purchased 1, 2, or 3 tickets, up to 1 name/ID can be changed. Minor spelling errors are acceptable and can be modified.

The process of re-personalisation must be completed within 30 working days of ticket purchase.

For any additional information or clarification, you may contact us at the following phone number: +30 210 8840088 or via email at info@highpriority.gr